1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
8. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
9. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
 
นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
นักวิชาการศึกษา
วุฒิการศึกษา
 
หน้าที่รับผิดชอบ
 
งานพัฒนานักศึกษา
1. กำกับดูแล และส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพัฒนานักศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายของคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
2. รับผิดชอบการดำเนินงานกิจการนักศึกษา เช่นการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
3. รับผิดชอบงานอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น ติดต่อประสานงานในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาด้านต่าง ๆ เบื้องต้นจะต้องแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้ควบคุม กำกับและติดตามพฤติกรรมของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
4. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรทราบเช่นทุนการศึกษา จากหน่วยงานภายใน และภายนอก
5. รับผิดชอบงานแนะแนวและ จัดหางาน
6. รับผิดชอบงานสวัสดิการนักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา ต่าง ๆ , ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น
7. รับผิดชอบงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู , ลอยกระทง , กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นต้น
8. ควบคุมดูแล ประสานงาน และติดตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
9. ควบคุมดูแลและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติราชการของคณะ เพื่อตอบโจทย์ด้านการประกันคุณภาพของคณะ และสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัย
10. ดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผน เมื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อนำผลมาพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1. งานประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 , 1.6 และ 4.1 รอบ 6 และ 12 เดือน
2. งานจากกองพัฒนานักศึกษา , สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ , หน่วยงานภายในและภายนอก
3. จัดทำข้อมูลรายงานการติดตามผลงานของคณบดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. รายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ VRU projects monitoring system
ประวัติการทำงาน