1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
8. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
9. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
 
นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา
 
หน้าที่รับผิดชอบ
 
*งานการเงิน
*งานพัสดุ
งานการเงิน
ดำเนินการ ดังนี้
(1) ลงระบบ 3 มิติตามโครงการ งาน กิจกรรม
(2) ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ 3 มิติ และ ระบบ e-GP งบประมาณแผ่นดิน การเบิกจ่าย
(3) จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการต่างๆ เอกสารค่าสอน/ค่าดำเนินการต่างๆ
(4) แต่งตั้งคณะกรรมการการเงิน
(5) จัดการประชุมที่เกี่ยวข้อง บันทึก/รายงานการประชุม

งานพัสดุ ดำเนินการ ดังนี้
(1) งานจัดซื้อ-จัดจ้าง
(2) ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณระบบ ๓ มิติ และ ระบบ e-G งบประมาณแผ่นดิน
(3) งานควบคุมการเบิกพัสดุครุภัณฑ์
(4) จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย สอบราคา และประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง และแบบฟอร์ม สัญญาต่างๆ
(5) จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ์ ทรัพย์สิน ลงหมายเลขครุภัณฑ์
(6) งานตรวจเช็คพัสดุ/ครุภัณฑ์
(7) รายงานข้อมูลพัสดุครุภัณฑ์อาคารสิ่งก่อสร้างประจำปี
(8) จัดทำการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์
(9) ดูแลอาคารและคลังเก็บพัสดุ

งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- งานประกันคุณภาพ
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดี
ประวัติการทำงาน