1. นางสาวสายพิน ทาทอง
2. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
3. นางสมฤดี คัชมาตย์
4. นายล้อมพงค์ บริรักษ์
5. นางบุณยนุช เทียบแสน
6. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส
7. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น
8. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์
9. นางสาวน้ำเงิน คงสมบูรณ์
 
นางสาวสายพิน ทาทอง
หัวหน้าสำนักงาน
วุฒิการศึกษา
 
หน้าที่รับผิดชอบ
  1 งานธุรการ
  1.1 งานสารบรรณ
   1.1.1 รับ ส่ง หนังสือราชการ
   1.1.2 จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ
   1.1.3 โต้ตอบ ออกหนังสือราชการ
  1.2 งานพิมพ์เอกสาร
2 งานเลขานุการ
  2.1 จัดเตรียมการประชุม
  2.2 บันทึกการประชุม
  2.3 รายงานการประชุม
3 งานพัสดุ ครุภัณฑ์
  3.1 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง
  3.2 งานทะเบียน พัสดุ ครุภัณฑ์
3.3 งานบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
  3.4 ติดตาม ตรวจสอบ การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
  3.5 ติดตามการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์
4 งานประชาสัมพันธ์
  4.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
  4.2 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้แก่บุคคลภายใน และภายนอก
  4.3 รวบรวมข้อมูลจากภายนอกเพื่อแจ้งให้อาจารย์ทราบ
  4.4 ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
5 งานยานพาหนะ
  5.1 ดำเนินการเรื่องการใช้ยานพาหนะ
  5.2 ดำเนินการเรื่องการบำรุงรักษายานพาหนะ
  5.3 จัดทำรายงานการใช้ยานพาหนะ
6 งานรักษาความปลอดภัย
  6.1 ดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัย
  6.2 บันทึกผลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
7 การบำรุงรักษา อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพัก ห้องปฏิบัติการ บริเวณรอบอาคาร 6 อาคาร 7 โรงฝึกพลศึกษาและยานพาหนะ
  7.1 ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปรับปรุง
  7.2 ดำเนินการเรื่องการรักษาความสะอาด
  7.3 จัดให้มีความสะดวก และพร้อมใช้อยู่เสมอ
8 งานจัดสวัสดิการ และบริการภายในคณะ
  8.1 จัดห้องพักผ่อนและบริการหนังสือพิมพ์
  8.2 การจัดอาหาร เครื่องดื่มในการประชุม
ประวัติการทำงาน