Home...: ประเมินความพึงพอใจ

ให้นักศึกษาแต่ละชั้นปี สาขาวิทยาศาสตร์เข้าตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

โดยประเมินทุกวิชาที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษา 2554