Home...: ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย 
 นวัตกรรมการจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน
 สัมมนาการวิจัยทางหลักสูตรและการสอนบทคัดย่อ
 การจัดการเรียนรู้ภาษไทยบนสังคมออนไลน์
 สัมมนาวิจัยการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่นบทคัดย่อ
 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้บทคัดย่อ
 การศึกษาแหล่ง
 การจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
GE 
 นวัตกรรม และการคิดทางวิทยาศาสตร์
ครุศาสตร์บัณฑิต 
 4053101Earth Scienceบทคัดย่อ

วิชาการศึกษา 
 ETP107การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิทยาศาสตร์ 
 4043201ดาราศาสตร์และอวกาศบทคัดย่อ
 ค่ายวิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 1 
 12432156การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์
 1244601ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 4003901*วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 4012302Aฟิสิกส์ของคลื่น
 4013301Aกลศาสตร์
 4023714*อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม
 4024607การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ
 4024608ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครืองมือ
 4031301Bสัตววิทยา
 4032201Bพฤษศาสตร์
 4052105ธรณีวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 1111401การบริหารจัดการสถานศึกษา
 1123301ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู้
 1153512การแนะแนวและการให้คำปรึกษาสำหรับครู
 1243101ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1243601ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
 4022206เคมีอนินทรีย์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
 4032702เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 4042102ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 1102201ภาษาอังกฤษสำหรับครู
 1142103การประเมินผลการเรียนรู้
 4011308ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2
 4022315เคมีอินทรีย์สำหรับครูวิทยาศาสตร์
 9000101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 9000206สุนทรียภาพของชีวิต
 9000302วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 4031108ชีววิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์

ภาคเรียนที่ 2 
 ETP204การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบทคัดย่อ
 1244901 สัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 4011306ฟิสิกส์ 2บทคัดย่อ
 4052302อุตุนิยมวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์
 1124607การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 1104802 ฝีกปฏิบัติวิชาชีพครู2
 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 2
 เทอร์โมไดนามิกส์บทคัดย่อ
 1132102การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 1243602 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2บทคัดย่อ
 9000303การคิดและการตัดสินใจ
 1122301หลักการจัดการเรียนรู้
 4011307ฟิสิกส์สำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1
 4011308ฟิสิกส์สำหรับครู;วิทยาศาสตร์ 2

สาขาคณิตศาสตร์ 
 วิชา อ.พัชรินทร์
 1021001การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน(อ.กิติโรจน์)
 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ

สาขาภาษาอังกฤษ 
 วิชา อ.บัณฑิษฐ์

สาขาการศึกษาปฐมวัย 
 วิชา อ.ศศิธร3
 วิชา อ.ฝายวารี3
 วิชา อ.ฝายวารี2
 วิชา อ.ศศิธร2
 วิชา อ.ฝายวรี4
 วิชา อ.ฝายวารี1
 บุคลิกภาพ
 วิชา อ.ศศิธร
 1124601 การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
 1212404 ดนตรีสำหรับครูปฐมวัย
 1213201 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยวิชา
 1212302 ศิลปและศิลปะประดิษฐ์สำหรับเด็กปฐมวัย

เทคโนโลยีการศึกษา 
 ETP423การผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 ETP304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษารายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 การผลิตและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 1102301 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(อ.มานิต)
 ETP102เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

ปฏิบัติการวิชาชีพ 
 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1
 1105802ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา2
 1105801ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1
ระดับโรงเรียน 
 ชุดกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา จังหวัดปทุมธานี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
การอบรม 
 เครื่อข่ายครูออนไลน์
 การอบรมครูระดับสูง ประถมศึกษาบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้
ประเมินความพึงพอใจ 
 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนบทคัดย่อ
ประวัตินักศึกษา 
 กรอกประวัตินักศึกษาวิทย์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าครุศาสตรบัณฑิต 
 1243216การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสร์บทคัดย่อ
 ฐานข้อมูลศิษย์เก่าครุศาสตรบัณฑิต