image

กำหนดการฝึกอบรม DOWNLOAD

การพัฒนาศักยภาพเทคนิคการจัดการเรียนรู้ "สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก"
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ประชาสัมพันธ์

        เปลี่ยนแปลงวันที่การอบรม (ภาคตะวันออก รุ่นที่ 14 จากเดิมวันที่ 9-10 สิงหาคม 2556 เลื่อนเป็นวันที่ 8-9 สิงหาคม 2556)
        เปลี่ยนแปลงวันที่การอบรม (ภาคตะวันตก รุ่นที่ 15 จากเดิมวันที่ 11-12 สิงหาคม 2556 เลื่อนเป็นวันที่ 10-11 สิงหาคม 2556)
        ผู้เข้ารับการอบรมกรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง มาในวันที่รับการอบรม เพื่อใช้ประกอบในการเบิกจ่ายการเดินทาง
       โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมจะได้รับกระเป๋า "สอนวิทยาศาสตร์ให้สนุก" จำนวน 15 ใบ (ฟรี) โดยจะจัดส่งไปที่โรงเรียนหลังรับการอบรม และจะแจ้งวันเวลาในการจัดส่งให้ทราบอีกครั้ง
       ในการอบรมทุกรุ่นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
        ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถดูข้อมูลการอบรมได้ตามภูมิภาคที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้ และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลในการอบรม เอกสาร แผนที่การเดินทาง กำหนดการ หรือสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 086-890-6621 วุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์ และ 086-542-9612 กำพลศักดิ์ มณีงาม ฝ่ายประสานงานโครงการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(700คน)

ภาคใต้ (250 คน)

ภาคตะวันออก (120 คน)