คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ผู้สอนดีเด่น” สาขาการศึกษาปฐมวัย
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณพร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ผู้สอนดีเด่น” สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2565-2566 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลชาติ พันธุวรกุล 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต ณ
ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Faculty of Education VRU

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
02-529-3099,02-529-4165
โทรสาร : 02-529-3099 ต่อ 13
education@vru.ac.th

แผนที่