คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


เรียนรู้งานครู : บทบาทหน้าที่ และการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รุ่น 63) กิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ครูผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์ ครูโรงเรียนธัญรัตน์ และ ครูปรัชญ์วรกิตติ์ พวงพันธุ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี บรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “เรียนรู้งานครู : บทบาทหน้าที่ และการเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
ณ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์