บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

 ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ดร.ฐิติพร พิชญกุล

รองศาสตราจารย์

พนิดา ชาตยาภา
พนิดา ชาตยาภา

รองศาสตราจารย์

กันต์ฤทัย คลังพหล
กันต์ฤทัย คลังพหล

รองศาสตราจารย์ ดร.

ดนุชา สลีวงศ์
ดนุชา สลีวงศ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วิลินดา พงศ์ธราธิก
วิลินดา พงศ์ธราธิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิทักษ์ นิลนพคุณ
พิทักษ์ นิลนพคุณ

อาจารย์ ดร.

ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

เมษา นวลศรี
เมษา นวลศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.

นิติกร อ่อนโยน
นิติกร อ่อนโยน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

อังคนา กรัณยาธิกุล
อังคนา กรัณยาธิกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วัสส์พร จิโรจพันธุ์
วัสส์พร จิโรจพันธุ์

อาจารย์ ดร.

คันธรส ภาผล
คันธรส ภาผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฐาปนา จ้อยเจริญ
ฐาปนา จ้อยเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศศิธร จันทมฤก
ศศิธร จันทมฤก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์
วรานิษฐ์ ธนชัยวรพันธ์

อาจารย์

ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ

อาจารย์

ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อรัญญา มุดและ
อรัญญา มุดและ

อาจารย์

นิตย์ เนี่ยงน้อย
นิตย์ เนี่ยงน้อย

อาจารย์

สุวรรณา จุ้ยทอง
สุวรรณา จุ้ยทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.

จิตตรี พละกุล
จิตตรี พละกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศุภมัย พรหมแก้ว
ศุภมัย พรหมแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศัสยมน สังเว
ศัสยมน สังเว

อาจารย์ ดร.

เลอลักษณ์ โอทกานนท์
เลอลักษณ์ โอทกานนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม

อาจารย์ ดร.

ยุภาพร นอกเมือง
ยุภาพร นอกเมือง

อาจารย์

ศรัณยา ฤกษ์ขำ
ศรัณยา ฤกษ์ขำ

อาจารย์

กาญจนา เวชบรรพต
กาญจนา เวชบรรพต

อาจารย์ ดร.

นันทิยา รักตประจิต
นันทิยา รักตประจิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณัฐวัตร สุดจินดา
ณัฐวัตร สุดจินดา

อาจารย์

พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์

อาจารย์ ดร.

ประพรรธน์ พละชีวะ
ประพรรธน์ พละชีวะ

อาจารย์ ดร.

วิภาวดี แขวงเมฆ
วิภาวดี แขวงเมฆ

อาจารย์

มณฑา วิริยางกูร
มณฑา วิริยางกูร

อาจารย์

สายนภา วงศ์วิศาล
สายนภา วงศ์วิศาล

อาจารย์

ธนัชพร  บรรเทาใจ
ธนัชพร  บรรเทาใจ

นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง
นพพล  จันทร์กระจ่างแจ้ง

อาจารย์

สุชาวดี  เกษมณี
สุชาวดี  เกษมณี

รองศาสตราจารย์ ดร.

วิษณุ  สุทธิวรรณ
วิษณุ  สุทธิวรรณ

อาจารย์

กุลชาติ พันธุวรกุล
กุลชาติ พันธุวรกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร
ณัฐพงศ์ เชื้อเพชร

อาจารย์

เกียรติศักดิ์  รักษาพล
เกียรติศักดิ์  รักษาพล

อาจารย์

พูนพชร  ทัศนะ
พูนพชร  ทัศนะ

อาจารย์

ภัทรพรรณ พรหมคช
ภัทรพรรณ พรหมคช

อาจารย์

ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย
ธาชินี  ศิวะศิลป์ชัย

อาจารย์

เบญฐนาศิวรัตน์  ไกรทิพย์
เบญฐนาศิวรัตน์  ไกรทิพย์

อาจารย์

อนันต์  ลากุล
อนันต์  ลากุล

อาจารย์

สุชาวดี สมสำราญ
สุชาวดี สมสำราญ

อาจารย์

อรรถภณ วชิรวัชร์
อรรถภณ วชิรวัชร์

อาจารย์

พิชชารีย์ เกาะน้ำใส
พิชชารีย์ เกาะน้ำใส

อาจารย์

รัญญา จิตต์อาจหาญ
รัญญา จิตต์อาจหาญ

อาจารย์

จิรวุฒิ    พงษ์โสภณ
จิรวุฒิ    พงษ์โสภณ

อาจารย์

อนุพงศ์ ทวยนาค
อนุพงศ์ ทวยนาค

อาจารย์

ปารณีย์  พฤกษาชาติ
ปารณีย์  พฤกษาชาติ

อาจารย์

สุวิทย์  ฝ่ายสงค์
สุวิทย์  ฝ่ายสงค์

อาจารย์ ดร.

ดร.ภัทรา ปิณฑะแพทย์
ดร.ภัทรา ปิณฑะแพทย์

อาจารย์

เหมันต์ พรหมสนธิ์
เหมันต์ พรหมสนธิ์

อาจารย์

ชยพล ใจสูงเนิน
ชยพล ใจสูงเนิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์