บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

เมษา นวลศรี
เมษา นวลศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.

นิติกร อ่อนโยน
นิติกร อ่อนโยน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

จิตตรี พละกุล
จิตตรี พละกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ศุภมัย พรหมแก้ว
ศุภมัย พรหมแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตะวัน ไชยวรรณ
ตะวัน ไชยวรรณ

อาจารย์ ดร.

วิษณุ  สุทธิวรรณ
วิษณุ  สุทธิวรรณ

อาจารย์