บุคลากรสายวิชาการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

อาจารย์คณะครุศาสตร์

อรัญญา มุดและ
อรัญญา มุดและ

อาจารย์

นิตย์ เนี่ยงน้อย
นิตย์ เนี่ยงน้อย

อาจารย์

สุวรรณา จุ้ยทอง
สุวรรณา จุ้ยทอง

รองศาสตราจารย์ ดร.

อนุพงศ์ ทวยนาค
อนุพงศ์ ทวยนาค

อาจารย์