ข้อมูล

วัสส์พร จิโรจพันธุ์
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
Wassaporn Jirojphan
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] ผลการจัดกิจกรรมค่ายพุทธคณิตเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สามการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเจตคติต่อค่ายคณิตศาสตร์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง