ข้อมูล

ช่อเพชร เบ้าเงิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน
Chopetch Boutngern
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ครุศาสตร์บันฑิต(ค.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2528

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2537
   ปริญญาเอก
       - การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2545

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ด้านการตระหนักรู้ตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาสมุทรสาคร
          [2] การประเมินโครงการคุณธรรม 4 ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด๊จพระเจ้าอยู่หัว ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ
          [3] การประเมินหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
          [4] การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของครูในสังกังกัดสำนักงานเขตการศึกษาสุราษฏธานี
          [5] การวางระบบติดตามและประเมนผลการพัฒนาครูคณิตศาสตร์ในโรงเรีกยนเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 วารสารวิจัย
          [6] การพัฒนาครูเพื่อเป็นโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ
          [7] ความต้องการการพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ฿กษาสุราษฎร์ธานี
          [8] คุณลักษณะอาจารย์มหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้า
          [9] การวิจัยและพัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
          [10] วัฒนธรรมการเรียนรู้ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี(วิจัยร่วม)
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง