ข้อมูล

พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
Patcharin Setteechaichana
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ค.บ. (คณิตศาสตร์)

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดรวบยอดเชิงมโนภาพ เรื่อง วงกลม โดยใช้โปรแกรมเดอะ จีโอมิเตอร์ส สเกตชแพด : จีเอสพี (มกราคม 2555 ถึงกรกฎาคม 2555) ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2555
          [2] โครงการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา เขตจังหวัดปทุมธานี นครนายกและสระบุรี (สิงหาคม 2555 ถึงกรกฎาคม 2556) ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2555
          [3] โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการ การเรียน-การเล่น-การฝึกฝน เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในชุมชนบึงกาสาม (สิงหาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557) ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2556
          [4] โครงการวิจัยเรื่อง การใช้กระบวนการ "การเรียน-การเล่น-การฝึกฝน" เรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (กันยายน 2557 ถึงตุลาคม 2558) ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2557
          [5] โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึตอนปลาย เรื่อง วิธีการพิสูจน์ (พฤศจิกายน 2558 ถึงปัจจุบัน) ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2559
          [6] โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดการเรียนรู้ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตพลวัต (กุมภาพันธ์ 2561 ถึงปัจจุบัน) ทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561
          [7] หัวข้อวิทยานิพนธ์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิสามมิติ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาความคิดรวบยอดเชิงมโนภาพ เรื่อง วงกลม โดยใช้โปรแกรม เดอะ จีโอมิเตอร์ส สเกตชแพด : จีเอสพี นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 13- 15 กุมภาพันธ์ 2556 ประเทศไทย
          [2] บทความวิจัยเรื่อง Case Study of Using GSP in Creating Concept Image on topic "Circle" นำเสนอในงาน International Conference on Active Learning 2012, ICAL 2012 ระหว่างวันที่ 17-21 กันยายน 2555 ประเทศมาเลเซีย
          [3] บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาเขตจังหวัดปทุมธานี นครนายกและสระบุรี นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2557 ประเทศไทย
          [4] บทความวิจัยเรื่อง Roles of Technology Towards Mathematics Teachers in Secondary School Level นำเสนอในงาน ICERI 2013, the 6th International Conference of Education, Research and Innovation ระหว่างวันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2556 ประเทศสเปน
          [5] บทความวิจัยเรื่อง กรณีศึกษา : กระบวนการ "การเรียน-การเล่น-การฝึกฝน" เรียนเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเจริญบุญ นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ประเทศไทย
          [6] บทความวิจัยเรื่อง ผลของกระบวนการ เรียน-เล่น-ฝึกฝน ในหัวข้อ บวก ลบ คูณ หาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (Results of the Process "Learn-Play-Practice" on the Topic "Addition-Subtraction-Multiplication-Division") นำเสนอในงาน INTCESS15 " 2nd International Conference on Education and Social Sciences ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2558ประเทศตุรกี
          [7] บทความวิจัยเรื่อง ขั้นตอนสำหรับพัฒนากระบวนการ "เรียน-เล่น-ฝึกฝน" ในการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2558 ประเทศไทย
          [8] บทความวิจัยเรื่อง ความสามารถของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการแก้โจทย์ปัญหาของจำนวนนับ (The Ability of Fourth Grade Students in Solving Word Problems of Natural Numbers) นำเสนอในงาน International Symposium on Teaching, Education, and Learning ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2559 ประเทศญี่ปุ่น
          [9] บทความวิจัยเรื่อง Case Study: Using VDO or CAI in Studying Methods of Proof นำเสนอในวารสาร US-China Education Review A 1 (2012) 48-56 Earlier title: US-China Education Review, ISSN 1548-6613 ประเทศสหรัฐอเมริกา
          [10] บทความวิจัยเรื่อง แบบฝึกเรื่อง การประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการโพลยา นำเสนอในงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8 หัวข้อ "75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล" ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2559 ประเทศไทย
          [11] บทความวิจัยเรื่อง กรณีศึกษา : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ทศนิยม โดยใช้กระบวนการ เรียน-เล่น-ฝึกฝน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นำเสนอในวารสารวิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับพิเศษ (พฤศจิกายน 2559) ISSN: 2286-7171 หน้าที่ 60-70 ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) กลุ่ม 1 ประเทศไทย
          [12] บทความวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม นำเสนอในงานการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 6 หว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ประเทศไทย
          [13] บทความวิจัยเรื่อง การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร์ นำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 หว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2561 ประเทศไทย
          [14] บทความวิจัยเรื่อง Using GSP in Creating Concept Image on the topic Theory Graph for Eighth Grade Students นำเสนอในงาน The Asian Conference on Education ๒๐๑๘ หว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2561 ประเทศญี่ปุ่น
          [15] บทความวิจัยเรื่อง การเรียนรู้โดยใช้แผนผังแบบจำลองของVRUสอนเรื่องการประยุกต์ของกราฟสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม" หว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ประเทศไทย
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  patcharin.settee@vru.ac.th