ข้อมูล

 ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
THITIPORN PICHAYAKUL
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ค.บ.การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยครูสวนดุสิต

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - กศ.ม.การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
   ปริญญาเอก
       - กศ.ด.การอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดประสอบการณ์ศิลปประดิษญแบบกลุ่ม
          [2] ความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงอนาคตของนักศึกษาครุศาสตร์ มรภ.วไลอลงกรณ์ฯ
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  thitiporn@vru.ac.th