ข้อมูล

ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
อาจารย์ชัยวัฒน์ อุ้ยปาอาจ
CHAIWAT AUIPA-ARCH
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2552

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง