ข้อมูล

นิตย์ เนี่ยงน้อย
อาจารย์นิตย์ เนี่ยงน้อย
Nit Neingnoi
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีที่สำเร็จการศึกษา 2548

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
          1. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
          2. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับวิธีสอนและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาและวิเคราะห์อภิมาน ระหว่างปี 2545-2550
          [2] วราภรณ์ วราธิพร, อรัญญา มุดและ, นิตย์ เนี่ยงน้อย และอัฟฟาน อิบนู อฟันดี. (2561). การศึกษาความต้องการในการจัดการเรียนการสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผ่าน E-Learning. วารสารหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 10 ฉบับที่ 27. มกราคม ? เมษายน. 2561: 209-215.
          [3] อรัญญา มุดและ, ชยพล ใจสูงเนิน, นิตย์ เนี่ยงน้อย,ยุภาพร นอกเมือง.(2561).รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติปริญญาตรี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.หน้า 459-465.  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [4] Aranya Mudlae, Nit Neingnoi, Ms.Paweenai Boonpok, Wachiraporn Phadungsilp.(2014). VOCABULARY IMPROVEMENT THROUGH READING OF EXTRA TEXTS OUTSIDE ENGLISH LESSON.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  nit@vru.ac.th