ข้อมูล

สุวรรณา จุ้ยทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
SUWANA JUITHONG
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี วุฒิการศึกษาการศึกษาบัณฑิต (ก.ศบ.) สาขาวิขา วิชาเอกคณิตศาสตร์สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ชลบุรี ปีที่สำเร็จการศึกษา2525

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) สาขาวิขา การบริหารการศึกษา สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546
   ปริญญาเอก
       - ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ก.ศด.) สาขาวิขา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] สุวรรณา จุ้ยทอง.(2564). การศึกษาองค์ประกอบในการจัดการเรียนรู้ สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ระดับปริญญาตรี ให้มีเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้.วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1. มกราคม ? เมษายน 2564: 191-203.
          [2] ปรเมศวร์ พืชผักหวาน, สุวรรณา จุ้ยทอง, กันต์ฤทัย คลังพหล และพิทักษ์ นิลนพคุณ. (2564). การวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะความเป็นพลเมืองดีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์. วารสารวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ปีที่ 38 ฉบับที่ 103. มกราคม-มิถุนายน 2564: 237-247.
          [3] ทศทัศน์ บุญตา, สุวรรณา จุ้ยทอง,อรสา จรูณธรรม.(2563). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความลึกของความรู้ ทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏานสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2. กรกฎาคม ? ธันวาคม 2563: 85-98.
          [4] อมรรัตน์ เตยหอม สุวรรณา จุ้ยทอง และฐิติพร พิชญกุล. (2563). ผลการเรียนรู้แบร่วมมือด้วยเทคนิคเพื่อนคู่คิด ที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2563: 1-8.
          [5] กานต์วลี อ่ำประเวทย์ สุวรรณา จุ้ยทอง และ ฐิติพร พิชญกุล. (2563). ผลการใช้คำถามปลายเปิด ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อมโนทัศน์ทางการเรียนคณิตศาสตร์.วารสารวิจัยราชภัฏ กรุงเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา. ปีที่ 7 ฉบับที่ 3. กันยายน ? ธันวาคม 2563: 57-64.
          [6] สุวรรณา จุ้ยทอง. (2562). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ รายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด ปทุมธานี.วารสารวไลยอลงกรณ์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1. มกราคม?เมษายน 2562: 31-46.
          [7] สุวรรณา จุ้ยทอง. (2561). การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการเรียนรู้ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม ? สิงหาคม 2561: 232-243.
          [8] สุวรรณา จุ้ยทอง. (2560). การออกแบบหน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. พฤษภาคม - สิงหาคม 2560: 143-152.
          [9] สุวรรณา จุ้ยทอง. (2559). ผลของการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวสอนของครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3. กันยายน - ธันวาคม 2559: 177-191.
          [10] สุวรรณา จุ้ยทอง. (2559). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน สู่ทักษะในศตวรรษที่ 21.ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ บัณฑิตวิทยาลัย. ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5. กลุ่มศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์: 25 ธันวาคม 2559. (25-36). ปทุมธานี. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง