ข้อมูล

ศัสยมน สังเว
อาจารย์ ดร.ศัสยมน สังเว
Satsayamon Sangway
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีที่จบการศึกษา 2548

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] ศัสยมน สังเว, เพ็ญณี แนรอท. (2550). "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ตามแนวคิดของวิลเลียมส์", Journal of Education Khon Kaen University, vol. 1, no. 2, pp. 169-177, 1.
          [2] Robert William Larsen, เปรมจิตต์ ขจรภัย ลาร์เซน, กอบกุล สังขะมัลลิก, พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์, ศัสยมน สังเว. (2559). ผลการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2559.
          [3] ประพรรธน์ พละชีวะ, ณัฐวัตร สุดจินดา, ศัสยมน สังเว. (2561). ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม". 18-19 ตุลาคม 2561.
          [4] ศัสยมน สังเว, ภัทรพรรณ พรหมคช, พูนพชร ทัศนะ. (2562). ผลการใช้วิธีสอนภาษาแบบเน้นภาระงานในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู หลักสูตรภาษาอังกฤษ. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ปีที่ 11 ฉบับที่ 32 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2562.
          [5] ศัสยมน สังเว, เรขา อรัญวงศ์, พิทักษ์ นิลนพคุณ. (2563). ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่เน้นทักษะการเรียนเพื่อเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 1 พฤษภาคม 2563.
          [6] "Feedback of Using Task-Based Language Teaching in Thailand" Presentation of 52nd RELC International Conference on Dimensions of Language Education Policy, Perspectives, Practice 13 - 15 May 2017 at SEAMEO Regional Language Centre, Singapore.
          [7] "Task-Based Language Teaching in Education in ASEAN Course for Student Teachers Mathematics English Program" Presentation of The Asian Conference on Education (2018) Official Conference Proceedings 13 - 15 October 2018 at The Toshi Center, Tokyo, Japan.
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง