ข้อมูล

 ดร.อรสา จรูญธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. วท.บ.เคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ค.ม.วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาเอก
       - ค.ด.การประเมินและวัดผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การศึกษาคุณภาพของบัณฑิตครุศาสตร์สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2544 - 2545
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  orasa@vru.ac.th