ข้อมูล

ยุภาพร นอกเมือง
อาจารย์ยุภาพร นอกเมือง
YUPAPORN NOKMUEANG
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา ภาษาจีนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2553

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชา Teaching Chinese as a Foreign Language (M.A.) Guangxi University for Nationalities 2556

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การพัฒนาทักษะการออกแบบงานนาเสนอด้วยเว็บเควสท์ร่วมกับเครื่องมือระดมสมองอิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ในรายวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (2559)
          [2] วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช (2561)
          [3] การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (2562)
          [4] การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้นำชุมชนและผู้ปกครอง: กรณีศึกษา ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (2562)
          [5] ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2562)
          [6] การศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับยันต์แปดทิศเสือคาบดาบของจีนที่มีอิทธิพลต่อ ชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านเยาวราช (2562)
          [7] การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจศึกษาต่อ ทางด้านภาษาจีน ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (2563)
          [8] การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (2563)
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง