ข้อมูล

ตะวัน ไชยวรรณ
อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
Tawan Chaiwon
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี วท.บ.เคมี

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเคมีชีวภาพ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2553

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง