ข้อมูล

ศรัณยา ฤกษ์ขำ
อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ขำ
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. วท.บ. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - วท.ม. (ชีววิทยา) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] Sasanakul W, Chuansumrit A, Rurgkhum S, Udomsubpakul U, Hathirat P. (1999). DNA Extraction and Amplification of 10 - days, room temperature blood samples. J Med Assoc Thai, )82 ( Suppl 1 :S 186-9.
          [2] W, Chuansumrit A, Rurgkhum S, Hathirat P. (2000). Frequencies of five polymorphisms associated with the factor IX gene in the Thai population. Haemophilia; 6 : 715 - 6.
          [3] Rurgkhum S, Sasanakul W, Chotsuppakarn S, Pintadit P, Chuansumrit A. (2002). The limitation of factor IX:C determination in the diagnosis of haemophilia B carrier. J Med Assoc Thai (8) Suppl 4:S 1071-4.
          [4] ศรัณยา ฤกษ์ขำ, วีรยุทธ์ เลาหะจินดา. (2551). นิเวศวิทยาของโพรงพักอาศัยและนิสัยการกินอาหารของอ้นเล็ก (Cannomys badius). สัตว์ป่าเมืองไทย.15 (1) : 89-98.
          [5] ศรัณยา ฤกษ์ขำ. (2553). ชีววิทยาบางประการของอ้นเล็ก (Cannomys badius) ในพื้นที่ป่าเต็งรังบ้านหนองแวงตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
          [6] ศุภากร ปทุมรัตนาธาร, สุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ, ภูวดล สุวรรณะ, อนุพงษ์ นวลแพง, ชนิตา มาละวรรณโณ ชาญชัย เชืองเต็ม และ ศรัณยา ฤกษ์ขำ. (2558). นิเวศวิทยา ประชากรและการแพร่กระจายของเสือปลาในพื้นที่ธรรมชาติ จังหวัดสงขลา (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพ: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [7] ภูวดล สุวรรณะ, สุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ, เบญจรงค์ สังขรักษ์,อนุพงษ์ นวลแพง, ชนิตา มาละวรรณโณ,ชาญชัย เชืองเต็ม และ ศรัณยา ฤกษ์ขำ. (2558). สถานภาพด้านสุขภาพของเสือปลาในพื้นที่ธรรมชาติ และในสภาพเพาะเลี้ยง (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพ: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [8] สุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ, ภูวดล สุวรรณะ, อนุพงษ์ นวลแพง, ชนิตา มาละวรรณโณ, ชาญชัย เชืองเต็ม และศรัณยา ฤกษ์ขำ. (2559). นิเวศวิทยา ประชากรและการแพร่กระจายของแย้สงขลาในพื้นที่ธรรมชาติเพื่อเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพ: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [9] ศรัณยา ฤกษ์ขำ. (2561). อิทธิพลของความพึงพอใจในงานต่อความผูกพันในวิชาชีพครู : กรณีศึกษาครูในระบบการศึกษาภาคบังคับ วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรม ราชูปถัมภ์, 12(2), 208-217.
          [10] สุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ, พัชร ดนัยสวัสดิ์, ฉัตรพรรษ พงษ์เจริญ, ศรัณยา ฤกษ์ขำ และ นุชจรินทร์ เพรช เกลี้ยง. (2562). โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.) สำรวจและศึกษาความหลากหลายของสัตว์ 4 กลุ่ม ภายในสวนสัตว์สงขลา (รายงานผลการวิจัย). กรุงเทพ: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [11] สุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ, ศรัณยา ฤกษ์ขำ, อสมาภรณ์ วามน, สรวัฒน์ ทองสงวน, สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ และ สุวรรณา ดือราแมหะยี. (2563). การศึกษาค่าทางโลหิตวิทยาและสุขภาพของเต่าหกเหลือง (Manouria emys emys) ในสภาพการเพาะเลี้ยง. (รายงานผลการวิจัย).กรุงเทพ: องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [12] สุรศักดิ์ ยิ้มประเสริฐ, อนิสรา หลังโส๊ะ, ศรัณยา ฤกษ์ขำ, อนุพงษ์ นวลแพง, นงลักษณ์ ขจรวัฒนากุล และสุวรรณา ดือราแมหะยี. (2564). ชีววิทยา พฤติกรรมการผสมพันธุ์ และการวางไข่ของเต่าหกเหลือง (Manouria emys emys) ในสภาพการเพาะเลี้ยง (รายงานผลการวิจัย).กรุงเทพ: องค์การสวนสัตว์แห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [13] ศรัณยา ฤกษ์ขำ. (2565). ความพร้อมของนักศึกษาต่อการเรียนออนไลน์ : กรณีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 16 (1)
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง