ข้อมูล

นันทิยา รักตประจิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต
Nantiya Raktaprachitta
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขา นาฏศิลป์ ปีที่สำเร็จการศึกษา ( 2530) วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
      2. Mini Master of Education in Early Childhood สาขา บริหารการศึกษาปฐมวัย ปีที่สำเร็จการศึกษา ( 2544) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา บริหารการศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา ( 2551) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท (กศ.ม.) สาขา การศึกษาปฐมวัย ปีที่สำเร็จการศึกษา(2548) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] โครงการการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะตามแนวทาง การบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2563)
          [2] การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว (2561)
          [3] การศึกษาปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดสระแก้ว (2561 )
          [4] การใช้จิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนานักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2561 )
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง