ข้อมูล

เรขา อรัญวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรขา อรัญวงศ์
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ค.บ. การมัธยมศึกษา

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์
   ปริญญาเอก
       - ค.ด. หลักสูตรและการสอน

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] เรื่องการวิจัยปฏิบัติการในโครงการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน : กรณีศึกษา 5 โรงเรียน (พ.ศ.2545) ผู้วิจัย (ทุนวิจัยของคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ)
          [2] เรื่องวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย (พ.ศ. 2548) หัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
          [3] เรื่องการพัฒนากระบวนการพัฒนาครูในด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียน (พ.ศ.2548) หัวหน้าโครงการ (ทุนวิจัยของคณะกรรมการ อุดมศึกษา)
          [4] เรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าโครงการ (ทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง