ข้อมูล

วิลินดา พงศ์ธราธิก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก
Virinda Phongtratic
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาการศึกษาปฐมวัย สถาบันราชภัฎเพชรบุรี ปีที่สำเร็จการศึกษา 2537

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] ความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นไทยกลางแจ้ง
          [2] การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพครูอนุบาลในเขตพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง