ข้อมูล

พิทักษ์ นิลนพคุณ
อาจารย์ ดร.พิทักษ์ นิลนพคุณ
PHITHACK NILNOPKOON
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. กศ.บ.ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก(มหาวิทยาลัยนเรศวร)

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - M.A. CURRICULUM DEVELOPMENT การสอนภาษาอังกฤษ THE UNIVERSITY OF IOWA
       - Diploma in Teaching English to Speackers of Other Languages (Dip.TESOL) SEAMEo Regional Language Centre (RELC)
   ปริญญาเอก
       - ค.ด.หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2524 - 2526
          [2] การวิจัยสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ส่วนกลาง
          [3] การวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
          [4] การวิจัยประเมินการปฏิบัติงานศูนย์ ERIC
          [5] การวิจัยพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมศึกษานิเทศก์ เพื่อพัฒนาทักษะการนิเทศการศึกษา
          [6] การวิจัยสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ส่วนกลาง
          [7] การประเมินความสามารถทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
          [8] การรายงานผลการจัดทำและใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรกรมสามัญศึกษา
          [9] รายงานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้ยุทธศาสตร์การนิเทศการศึกษา (พ.ศ. 2546)
          [10] การวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนเพื่อนเด็ก กรมสามัญศึกษา
          [11] การวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดของนักเรียนมัธยมศึกษา
          [12] รายงานการนิเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน สู่การเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2550)
          [13] วรรณี แกมเกตุ (หัวหน้าโครงการ) ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร และเมษา นวลศรี. (2562). การติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579: ช่วงปี พ.ศ. 2560-2562. สำนักงานเลขาธิการสภา การศึกษา (สกศ.)
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง