โครงการ(ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 4

สาขาวิชาการประถมศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 4 วิธี ให้ผู้สมัครเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
วิธีที่ 4 สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการบรรจุ
สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนที่เป็นพื้นที่เป้าหมายในการบรรจุตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามแนบท้ายประกาศ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ: ครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร สำหรับวิธีที่ 1 และวิธีที่ 2 โดยจ่ายหน้าซองมาที่
"เอกสารประกอบการสมัครครูรัก(ษ์)ถื่น สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 โทรศัพท์ 029091432"