เข้าระบบ
 
กรุณาเข้าระบบ
 
เมนูหลัก
 
  ประกาศ
 
   
  ศูนย์ครูฯ  
   
   
   
   
  งานวิจัย  
  รางวัลคณะ  
   
  คลินิกวิจัย  
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
   
ข้อมูล
แนะนำเว็บไซต์
   
   
  สกอ.  
  Che QA Online  
  คุรุสภา  
 
 
 
 
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ลำดับที่
ปีงบประมาณ
เงินงบประมาณ
ชื่อโครงการวิจัย
ชื่อ - นามสกุลนักวิจัย
หมายเหตุ
1
2547
600000
วิจัยและพัฒนาระบบบริหารการจัดการคุณภาพระดับบัญฑิตศึกษา สถาบัญราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
2
2547
120000
การวิจัยเพื่อวางระบบติดตามและแระเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกาาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรรียนปทุมสิงห์ราษฎร์วิทยา จ.ปทุมธานี
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
3
2547
280000
การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโณงเรียนร่วมพัฒนาฯ
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
4
2548
275000
โครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือข่ายระดับภูมิภาคภาคกลาง(ศรีอยุธยา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
5
2549
30000
การพัฒนารูปแบบการให้บริการของสำนักวิทยบริการและเทตโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แล้วเสร็จ
6
2550
35000
การตัดสินใจด้านการศึกษาต่อระดับอุมศึกษาของครอบครัวรายได้น้อย : กรณีศึกษาชุมชนรายได้น้อยฯ
แล้วเสร็จ
7
2550
35000
ระเบียบวอธีการเชิงตัวเลขสำหรับการแก้ปัญหาของไหลที่อัดตัวยากไหลวนผ่านท่อ
แล้วเสร็จ
8
2550
15000
กระบวนการพัฒนาการวัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อการเป็นครูคอนแสตรัควิสต์ของนักศึกษาสาขาปฐมวัยโดยการจัดกิจจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
แล้วเสร็จ
9
2551
20000
การปะเมินคุณภาพบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.วไลยอลงกรณ์
แล้วเสร็จ
10
2551
20000
การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ ปีการศึกษา 2549-2550
แล้วเสร็จ
11
2551
20000
การศึกษาความพึงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูประถัมภ์
แล้วเสร็จ
12
2551
1474590
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการคุณภาพการศึกาษในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาตร์ด้านการศึกาาของจังหวัดปทุมธานี
แล้วเสร็จ
13
2551
30000
การพิสูจน์ทฤษฏีวงกลมเก้าจุดและทฤษฎีของ Feuerbch
แล้วเสร็จ
14
2552
47500
ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ฯสำคัญของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏไวลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2551
แล้วเสร็จ
15
2552
500000
โครงการวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพครู
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
16
2552
500000
แนวทางการพัฒนาบทบาทของโรงเรียนเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
17
2552
20000
การประเมินโครงการผลิตครูสหกิจ ปีการศึกษา 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แล้วเสร็จ
18
2552
20000
การติดตามผลูผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรี คณะครุศษสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2550 - 2551
แล้วเสร็จ
19
2552
20000
การศึกษาความพิงพอใจของหัวหน้าหน่วยงานที่มีต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2550 - 2551
แล้วเสร็จ
20
2553
30000
การศึกษาแนวโน้มความต้องการในการเปิดหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แล้วเสร็จ
21
2553
33000
การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 และปี พ.ศ. 2550 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
แล้วเสร็จ
22
2553
29000
การศึกาษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกาาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
แล้วเสร็จ
23
2553
24000
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แผนที่ทางความคิดเพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ของผู้เรียนครุศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรวิชาการศึกษาปฐมวัย
แล้วเสร็จ
24
2553
24000
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้แผนที่ทางความคิด
แล้วเสร็จ
25
2553
31000
การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมถรรภาพครูอนุบาลในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี่ จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
แล้วเสร็จ
26
2553
20000
การศึกษากิจกรรมทางการเรียนวิชานิทานและหุ่นสำหรับปฐมวัยโดยใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
แล้วเสร็จ
27
2554
20000
การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพรบรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
แล้วเสร็จ
28
2554
20000
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปํญหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมปีที่5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยใช้กจิกรรมการเรียนแบบเบญจขันธ์
แล้วเสร็จ
29
2558
712800
รูปแบบการพัฒนานักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางเพื่อรับรองเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แล้วเสร็จ
30
2558
70000
การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง
แล้วเสร็จ
31
2558
160000
ความหลากหลายของอาหารพื้นเมืองในชุมชนริมฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย และเมืองชะนะคาม แขวงเวียงจันทร์
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
32
2558
326000
การพัฒนาคคู่มือเพื่อสร้างกฏเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับปฐมวัย
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
33
2558
326000
การพัฒนาคู่มือเพื่อสร้างกฏเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับปฐมศึกษา
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
34
2558
326000
การพัฒนาคู่มือเพื่อสร้างกฎเกณฑ์การให้คะแนนในการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการระดับมัธยมศึกษา
งบภายนอก
แล้วเสร็จ
 
 
 
 
 
 
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3099 เบอร์แฟกซ์ : 02-529-3099
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ mangmumnam@gmail.com