ข้อมูล

พนิดา ชาตยาภา
รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
Panida Chatayapha
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) สาขาการอนุบาลศึกษา วิทยาลัยครูสวนดุสิต พ.ศ.2526

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรตประสานมิตร พ.ศ.2544

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] กระบวนการพัฒนาเครื่องมือความหมายของเด็กปฐมวัยโดยการสร้างเรื่องราวในกิจกรรม
          [2] กระบวนการพัฒนาการวัดประสบการณ์การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยการวัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ตามแนวคิด
          [3] การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้แผนที่ทางความคิด
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง