ข้อมูล

ธนัชพร  บรรเทาใจ
ธนัชพร  บรรเทาใจ
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. วท.บ. คณิตศาสตร์

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
   ปริญญาเอก
       - ปร.ด. คณิตศาสตร์, (โทควบเอก)

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] บทความวิจัย - A novel Derivation induced by some binary operations on d-algebras
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง