คณะครุศาสตร์


มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ : 02-529-3099,02-529-4165 เบอร์แฟกซ์ : 02-529-3099 ต่อ 13

e-mail: education@vru.ac.th
คณะครุศาสตร์