ผู้บริหาร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้บริหารคณะครุศาสตร์

 ดร.อรสา จรูญธรรม
รองศาสตราจารย์
ดร.อรสา จรูญธรรม

รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์

ฐาปนา จ้อยเจริญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ฐาปนา จ้อยเจริญ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง

รองคณบดีฝ่ายวิชการ

เกียรติศักดิ์  รักษาพล
อาจารย์
เกียรติศักดิ์  รักษาพล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางกนกพร สัณห์ฤทัย
นางกนกพร สัณห์ฤทัย

หัวหน้าสำนักงานคณบดี


ประธานสาขา

คันธรส ภาผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คันธรส ภาผล

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ณัฐวัตร สุดจินดา
อาจารย์
ณัฐวัตร สุดจินดา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภัทรพรรณ พรหมคช
อาจารย์
ภัทรพรรณ พรหมคช

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์
มณฑา วิริยางกูร

สาขาวิชาภาษาไทย

ยุภาพร นอกเมือง
อาจารย์
ยุภาพร นอกเมือง

สาขาวิชาภาษาจีน

ศัสยมน สังเว
อาจารย์ ดร.
ศัสยมน สังเว

สาขาวิชาการประถมศึกษา

จิตตรี พละกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จิตตรี พละกุล

สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ศรัณยา ฤกษ์ขำ
อาจารย์
ศรัณยา ฤกษ์ขำ

สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป

เกียรติศักดิ์  รักษาพล
อาจารย์
เกียรติศักดิ์  รักษาพล

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อาจารย์ ดร.
พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

อรัญญา มุดและ
อาจารย์
อรัญญา มุดและ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

สุชาวดี สมสำราญ
อาจารย์
สุชาวดี สมสำราญ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์