ข้อมูล

มณฑา วิริยางกูร
อาจารย์มณฑา วิริยางกูร
Montha Wiriyangkul
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549

  บัณฑิตศึกษา

   Warning: Undefined variable $numedudegree0 in C:\xampp\htdocs\th\view_teacher_detail.php on line 136
       - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - ศศ.ม. การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ 2557
   ปริญญาโท

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
          1. - วาทการสำหรับครู - การจัดการเรียนรู้ภาษาไทย - ภาษาต่างประเทศในประเทศในภาษาไทย - การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
          [1] มณฑา วิริยางกูร. (2556). การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [2] มณฑา วิริยางกูร และคณะ. (2562). แบบฝึกภาษาไทย ป.2. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
          [3] มณฑา วิริยางกูร และคณะ. (2562). แบบฝึกภาษาไทย ป.4. กรุงเทพฯ: ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์.
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  montha.wi@vru.ac.th