แผนปฏิบัติการและงบประมาณ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แผนปฏิบัติการคณะครุศาสตร์

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2566

แผนกลยุทธคณะครุศาสตร์