การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 2567

Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล ผลประเมิน ลิงค์ หรือ ULR หรือข้อมูล
o1 โครงสร้าง - แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
- แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
 • ผังองค์กร
 • o2 ข้อมูลผู้บริหาร - แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย*
  (1) ผู้บริหารสูงสุด
  (2) รองผู้บริหารสูงสุด
  - แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่อ-นามสกุล
  (2) ตำแหน่ง
  (3) ชื่อ-นามสกุล
  (4) รูปถ่าย
  (5) ช่องทางการติดต่อ
 • ข้อมูลของผู้บริหาร
 • o3 อำนาจหน้าที่ - แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน*
  *ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
 • อำนาจหน้าที่คณบดี
 • o4 ข้อมูลการติดต่อ - แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ที่อยู่หน่วยงาน
  (2) หมายเลขโทรศัพท์
  (3) E-mail
  (4) แผนที่ตั้ง
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • o5 ข่าวประชาสัมพันธ์ - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
  - แสดง QR code แบบวัด EITของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการ หรือติดต่อราชการมีโอกาส ได้มีส่วนร่วม ในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
  - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567
 • กิจกรรมคณะครุศาสตร์
 • http://edu.vru.ac.th/th
 • o6 Q&A - แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คาตอบ กับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารได้สองทาง(Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat,Chatbot, Line officialAccount, Webboard*
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
 • Facebook Messenger
 • Line official Account
 • o7 แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน - แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
  (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2)
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
 • http://edu.vru.ac.th/th/plan.php
 • o8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (4) ระยะเวลาในการดาเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  - แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
 • http://edu.vru.ac.th/th/plan.php
 • o9 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี - แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่ม และสิ้นสุดการดำเนินการ)
  (4) ปัญหา/อุปสรรค
  (5) ข้อเสนอแนะ
  - เป็นรายงานผลของปีพ.ศ.2566
 • http://edu.vru.ac.th/th/plan.php
 • o10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ชื่องาน
  (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
  (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนาข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ ด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด
 • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
 • o11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีรายละเอียด ของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามา(Walk-in)
  (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
  *เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.2566
  o12 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน*
  - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
  (2) สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด
  (3) กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร - จะต้องมีอย่างน้อย 1 คู่มือ
  - * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • o13 E–Service - แสดงระบบการให้บริการ*ผ่านช่องทางออนไลน์*ที่ผู้ขอรับบริการไม่อง เดินทางมายังจุดให้บริการ
  - แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน *ไม่รวมถึงช่องทางการถาม – ตอบ(Q&A)หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลนของหน่วยงาน
 • ระบบแสดงผลออนไลน์
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบจัดการยานพาหนะ
 • o14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงาน ในประเภทงบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะมีการดาเนินการ ในปี พ.ศ. 2567ทุกรายการที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  (4) วิธีการที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • o15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560*
  - แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560ยกตัวอย่างเช่นประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯในปี พ.ศ. 2567
  * กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กาหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯในกรณีดังกล่าว
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • o16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ - แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้วณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  (4) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (6) ราคากลาง (บาท)
  (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)
  (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  (10) เลขที่โครงการ
  (11) วันที่ลงนามในสัญญา
  (12) วันสิ้นสุดสัญญา
  *เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯในปี พ.ศ. 2567
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • o17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี - แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จานวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  - แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
  (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
  (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
  (4) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้างฯ
  (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
  (6) ราคากลาง (บาท)
  (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)
  (8) เลขประจาตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
  9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • o18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (3) ระยะเวลาในการดาเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  -เป็นแผนฯที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567
  o19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการดาเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (4) ระยะเวลาในการดาเนินการ(ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดาเนินการ)
  (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลังจำแนกตามประเภทตำแหน่ง
  (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝีกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (7) ปัญหา/อุปสรรค
  (8) ข้อเสนอแนะ
  *เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
  o20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ - แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*
  * กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
  *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการ มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
  o21 การขับเคลื่อนจริยธรรม - แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
  (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในปีพ.ศ. 2567
  o22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้องช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  (4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
  (5) ระยะเวลาดำเนินการ
  o23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถ แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยต้องแยก ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป
  - เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
  - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
  o24 o24 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ -แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจ ริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
  (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
  (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
  *เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566
  o25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม - แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
  *เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานในปี พ.ศ. 2567
  o26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ - เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567
  - มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  - เป็นการประกาศสำหรับปี 2567
  *การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม
  o27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy - แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
  - เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุมการสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
  - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567
  o28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy - แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  - มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
  (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
  (3) ผลจากการมีส่วนร่วม
  (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
  - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2567 (ปีงบประมาณ)
  o29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา - แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา 128แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
  *เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงานในปี พ.ศ. 2566
  o30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้
  (1) การอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558*
  (2) การใช้อานาจตามฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
  (3) การจัดซื้อจัดจ้าง
  (4) การบริหารงานบุคคล
  - ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  - เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ.2567
  *กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติอนุญาต เนื่องจากหน่วยงาน ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอานวย ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558”
  o31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี - แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผล การดาเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566
  (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
  (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
  (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
  o32 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการ/กิจกรรม
  (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*
  (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567
  *กรณีการดำเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
  o33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี - แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรม*
  (3) ปัญหา/อุปสรรค
  (4) ข้อเสนอแนะ
  - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
  *กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ
  o34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปี พ.ศ.2566* ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้
  (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
  (2) การให้บริการและระบบ EService
  (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
  (4) กระบวนการกากับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ
  (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
  (6) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อานาจและการบริหารงานบุคคล
  (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  - แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
  (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
  (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
  (4) ระยะเวลา
  - แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
  *กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรกให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
  o35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - แสดงผลการดาเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย
  (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม
  (3) ผลลัพธ์หรือความสาเร็จของการดำเนินการ
  - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2566
  *กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯเป็นครั้งแรกให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน