กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ แนวทางการพัฒนาระบบพัมนาบุคลากรคณะครุศาสตร์เพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ประชุม EdPEx หมวด 5
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ผศ.วิลินดา พงศ์ธราธิก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประชุม EdPEx หมวด 5
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ 2567-2571 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการพัฒนาบุคลากร ของคณะครุศาสตร์ วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2566 นำทีมโดย คณบดี ...
ศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กร
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารองค์กร การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม โดยมี คณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ ให...
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา กิ...
แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการนิเทศนักศึกษาฝึก...