ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สาขาวิชาการประถมศึกษา
วันที่ 24 มิถุนายน 2567 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566 จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
การประชุมแนวทางรูปแบบการจัดกิจกรรมและวันเวลาการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การม...
การประชุมกิจกรรมถอดบทเรียนและนำเสนอนวัตกรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ ปิ่นทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหา...
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สู่รั้ว ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 2567
"ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ สู่รั้ว ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์" กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2567