ครุศาสตร์วไลย พัฒนาครูไทยอย่างยั่งยืน
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ครุศาสตร์จัดกิจกรรม “ครุศาสตร์วไลย พัฒนาครูไทยอย่างยั่งยืน” VRU Teacher Education for Sustainability โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุด...
ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2566
วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. คณะครุศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ครั้งที่ 2/2566 คณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุม
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
วันที่ 23 สิงหาคม 2566 อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566
การตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 22 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ คณะกรรมการผู...
ปรึกษาหารือการให้คะแนนตามเกณฑ์ EdPEx ก่อนวันตรวจประเมินคุณภาพจริง
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นวัน Consensus ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์ (นักวิชาการอิสระ) เป็นประธานกรรมการ, อาจาร...
สาขาวิชาเคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเคมี และวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมฐ...