สัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาชี้แจงงานฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รุ่น 6...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 6 (ระบบปฏิบัติการ)
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 6 (ระบบปฏิบัติการ)และผลลัพธ์ 7.1 ประชุมคณะกรรมการเรื่อง การกำหนดผลลัพธ์ 7.1 ประจำปีการศึกษ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 3
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวด 3 (หมวดลูกค้า) ประชุมคณะกรรมการเรื่อง ตัวชี้วัด และเป้าหมายของผลลัพธ์ด้านลูกค้า (Customer Results)
ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร
วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์รัญญา จิตอาจหาญ อาจารย์อนุพงศ์ ทวยนาค และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักเรี...
ประชุมตัวแทนประจำหมวดที่ 1 เพื่อทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กร
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ ประชุมตัวแทนประจำหมวดที่ 1 เพื่อทบทวนการจัดทำโครงร่างองค์กร และเป็นแนวทางในการเขียนให้แต่ล่ะหมวด เพื่อจัดทำเล่ม SAR EdPEx ...
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1/2567 และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์และคุณคร...