ข้อมูล

คันธรส ภาผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คันธรส ภาผล
KHANTHAROT PAPOL
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. คศ.บ. เกียรตินิยมอันดับสอง (พัฒนาการครอบครัวและเด็ก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2548 B.H.Econ. Second-Class Honors (Family and Child Development) Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 2005

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 M.Ed. (Early Childhood Education) Srinakharinwirot University, 2010

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
          1. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น (คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
          1. การศึกษาปฐมวัย / ปฐมวัยศึกษา การเล่นลูสพาร์ท (Loose parts play) การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยทารกและวัยเตาะแตะ การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี การเล่านิทานและวรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย การผลิตสื่อที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF สำหรับเด็กปฐมวัย
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
          [1] คันธรส ภาผล. (2560). นิทานและหุ่นสําหรับเด็กปฐมวัย. คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์.
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] งานวิจัย(2553). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานิทานและหุ่นสำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 64 หน้า.
          [2] งานวิจัย (2560). รายงานการวิจัย เรื่อง การผลิตหุ่นเชิดโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นมาประกอบการเล่านิทานในชุมชนบึงบอน. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 120 หน้า.
          [3] งานวิจัย (2561). รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสำหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 64 หน้า.
          [4] งานวิจัย (2561) รายงานวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐานเศรษฐกิจ พอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2561 (ได้รับรางวัล The Best Paper Award จาก National Academic Conference 2018)
          [5] งานวิจัย (2561). รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการผลิตสื่อการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมการคิดสำหรับครูปฐมวัย. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี. 58 หน้า.
          [6] งานวิจัย (2562). รายงานการวิจัย เรื่องการวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู
          [7] งานวิจัย (2562). การจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาเพื่อส่งเสริม ทักษะทางสมอง. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 หัวข้อ นวัตกรรม การจัดการ ?สังคมสีเขียว? เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562.
          [8] งานวิจัยเรื่อง (2562). รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานที่มี ผลต่อความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ ?สังคมสีเขียว? เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562.
          [9] งานวิจัยเรื่อง (2562). การจัดกิจกรรมตามแนวทางของมอนเตสซอรี่เพื่อ ส่งเสริมวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
          [10] งานวิจัยเรื่อง (2562). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุ ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่ส่งผลต่อการคิดเชิงบริหาร
          [11] คันธรส ภาผล และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการผลิตชุดสื่อการ เรียนรู้โดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี[รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. แหล่งทุน กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [12] คันธรส ภาผล, กุลชาติ พันธุวรกุล, และ เมษา นวลศรี. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัด ประสบการณ์การเล่นลูสพาร์ทตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้บ้านเป็นฐาน (HBL) เพื่อเสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.).
          [13] กุลชาติ พันธุวรกุล, คันธรส ภาผล, และ เมษา นวลศรี. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูปฐมวัยเกี่ยวกับ การจัดประสบการณ์การเล่นลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของ เด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.).
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] คันธรส ภาผล และ ฝายวารี ประภาสะวัต. (2565). การศึกษาการจัดกิจกรรมของครูปฐมวัยที่ส่งเสริมทักษะสมองสำหรับ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดปทุมธานี. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์, 12(2), 1-13. (TCI 2)
          [2] ณัฐพร ศิริเรือง และ คันธรส ภาผล. (2564). ผลการจัดประสบการณ์การละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมทาง สังคมสำหรับเด็กปฐมวัย. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 8(1), 1-11. (TCI 2) [7] คันธรส ภาผล และ ฝายวารี ประภาสะวัต. (2565). การศึกษาการจัดกิจกรรมของครูปฐมวัยที่ส่งเสริมทั
          [3] คันธรส ภาผล. (2563). การวิเคราะห์การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยตามวิถีชีวิตไทยของผู้ปกครอง : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาค กลาง. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 14(3), 27-40. (TCI 1)
          [4] คันธรส ภาผล. (2563). ผลการจัดกิจกรรมนิทานหุ่นเงาที่ส่งผลต่อส่งเสริมการคิดเชิงบริหารสมองสำหรับเด็กปฐมวัย. วารสารครุศาสตร์สาร, 14(1), 195-210. (TCI 2)
          [5] คันธรส ภาผล และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะของนักศึกษาครูตามกรอบมาตรฐานความรู้ วิชาชีพครู. วารสารครุศาสตร์สาร, 13(1), 195-210. (TCI 1)
          [6] คันธรส ภาผล. (2562). การจัดกิจกรรมการเล่านิทานโดยใช้หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อส่งเสริมทักษะการพูดสำหรับเด็ก ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 13(2), 12-24. (TCI 1)
          [7] คันธรส ภาผล. (2560). การผลิตหุ่นเชิดโดยใช้วัสดุพื้นถิ่นมาประกอบการเล่านิทานอาเซียนในชุมชนบึงบอน. วารสาร บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 12(2), 12-24. (TCI 1)
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
          [1] อรวรรณ ทองพา และ คันธรส ภาผล. (2561). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ด้วยวัสดุเหลือใช้ที่มีผลต่อทักษะพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2561. น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน .การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (ระดับชาติ)
          [2] วิลินดา พงศ์ธราธิก และ คันธรส ภาผล. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการผลิตสื่อการสอนผ่านกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ ส่งเสริมการคิดสำหรับครูปฐมวัย. นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล. การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. (น. 821-829). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (ระดับชาติ)
          [3] สุรีฉาย แจะไธสง และ คันธรส ภาผล. (2562). ผลการจัดกิจกรรมตามแนวทางของมอนเตสซอรี่เพื่อส่งเสริมวินัยในตนเอง ของเด็กปฐมวัย. นวัตกรรมการจัดการ “สังคมสีเขียว” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. (น. 966-978). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (ระดับชาติ)
          [4] สุดารัตน์ เฮืองศรี และ คันธรส ภาผล. (2562). ผลการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาโดยใช้นิทานที่มีผลต่อความสามารถในการ คิดแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย. นวัตกรรมการจัดการ “สังคมสีเขียว” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. (น. 955-965). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (ระดับชาติ)
          [5] พรนัชชา เขียวสอาด และ คันธรส ภาผล. (2562). ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติของเด็กปฐมวัยที่ ส่งผลต่อการคิดเชิงบริหาร. นวัตกรรมการจัดการ “สังคมสีเขียว” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562. (น. 989-999). มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (ระดับชาติ)

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง