ข้อมูล

พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์
Pimlak Moonpo
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ปริญญาตรี ศษ.ม.คณิตศาสตร์ศึกษา

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ปริญญาโท กษ.ม.การมัธยมศึกษา วิชาเอกการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   ปริญญาเอก
       - ปริญญาเอก วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่สำเร็จการศึกษา 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง