ข้อมูล

จิตตรี พละกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตรี พละกุล
JITTREE PALAKUL
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. กศ.บ. สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
      2. ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มสธ. 2555

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] การดูดซับไอระเหยฟอร์มาลดีไธด์โดยใช้ถ่ายกัมมันต์ที่ผลิตจากแกลบ
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง