ข้อมูล

เกียรติศักดิ์  รักษาพล
อาจารย์เกียรติศักดิ์  รักษาพล
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2551

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - กศ.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 2551

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง