ข้อมูล

อรัญญา มุดและ
อาจารย์อรัญญา มุดและ
Aranya Mudlab
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. คบ.ภาษาอังกฤษ สถาบัญราชภัฏจันทรเกมษ์ 2530

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - บธ.ม.บริหารธุรกิจ(ธุรกิจระหว่าประเทศ) ม.อิสเทิร์นเอเชีย 2546
       - ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ มศว. 2554

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง