ข้อมูล

นิติกร อ่อนโยน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน
Assistant Professor Dr. Nitikorn Onyon
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์) ปีสำเร็จการศึกษา 2549

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การศึกษาวิทยาศาสตร์ ปีสำเร็จการศึกษา 2551
   ปริญญาเอก
       - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีสำเร็จการศึกษา 2561

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] นิติกร อ่อนโยน และเมษา นวลศรี. (2556, กันยายน-ธันวาคม). การศึกษาความต้องการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 8(3): 67-75.
          [2] นิติกร อ่อนโยน จิราภรณ์ เบญจประกายรัตน์ และฐาปนา จ้อยเจริญ. (2559, มกราคม-เมษายน). การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์: กรณีศึกษากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. 11(1): 1-9.
          [3] นิติกร อ่อนโยน. (2561). การศึกษาลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนเอง ความเชื่ออำนาจในตนเอง การเห็นตัวแบบจากเพื่อน เจตคติต่อสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (น.856-865). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [4] ผดุงศักดิ์ ระภานุสิทธิ์ และนิติกร อ่อนโยน. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้ด้วย Thinking Map ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ในเอกสารสืบเนื่อง การประชุมวิชาการระกับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (น.673-773). ปทุมธานี: วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.
          [5] นิติกร อ่อนโยน. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน ? ธันวาคม 2562
          [6] ศศิวิมล ไกรสำโรง และนิติกร อ่อนโยน. (2562 พฤษภาคม-สิงหาคม). ผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานร่วมกับการโค้ช ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 14(2): 246-258.
          [7] พรพิมล จันทาทอง อรสา จรูญธรรม และนิติกร อ่อนโยน. (2562 พฤษภาคม-สิงหาคม). การศึกษามโนทัศน์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ร่วมกับการโค้ชและจิตตปัญญาศึกษา. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 14(2): 271-280.
          [8] ชูชาติ โพนเยี่ยม และนิติกร อ่อนโยน. (2565). การศึกษามโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับการใช้คำถามระดับสูง. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2565."
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง