คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวงธรรมชาติและศึกษาชุมชน
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 9.00น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดกิจกรรมวงธรรมชาติและศึกษาชุมชน ของนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 และกล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.พิศมัย รัตนโรจน์สกุล และคณะทีมงานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยมี กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้การปรับระบบการผลิตครูในแต่ละภูมิภาคได้ดำเนินการร่วมกันและสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 7- 8 มิถุนายน 2567
ณ อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และห้องประชุมอาคารปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Faculty of Education VRU

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
02-529-3099,02-529-4165
โทรสาร : 02-529-3099 ต่อ 13
education@vru.ac.th

แผนที่