คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เปิดงานโดย : อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์
ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Faculty of Education VRU

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
02-529-3099,02-529-4165
โทรสาร : 02-529-3099 ต่อ 13
education@vru.ac.th

แผนที่