คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำ SAR หมวดที่ 6
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx หมวดที่ 6 ประชุมหารือและกำหนดแนวทางในการจัดทำ SAR
ณ ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์