คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ.
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะครุศาสตร์ ประชุมร่วมกับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และเขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 และเขต 2 เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.) และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
ณ ณ ห้องประชุม 7101 ชั้น 1 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์