คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty Of Education VRU

ภาพกิจกรรม


ประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิต
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมศักยภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2566
ณ ณ ห้องประชุม 7202 ชั้น 2 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์