ข้อมูล

เมษา นวลศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
Assoc. Prof. Dr. Mesa Nuansri
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. ค.บ. เกียรตินิยม (ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
      2. ร.บ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2552
      3. ศษ.บ. (การวัดและประเมินผลทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2555
      4. ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2558
      5. ศศ.บ. (การพัฒนาเด็กปฐมวัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2565
      6. ศศ.บ. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (กำลังศึกษา)

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ค.ม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
   ปริญญาเอก
       - ค.ด. (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
          1. รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรม การจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” Driving Community Business to Digital Economy จัดโดย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ไว้ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561
          2. รางวัลนิสิตดีเด่น ด้านคุณลักษณะความเป็นครู (ระดับดุษฎีบัณฑิต) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559
          3. รางวัลการวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช ประเภทงานวิจัยดีเด่น สำหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์ ประจำปี 2560 โดยได้รับพระราชทานกิตติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          4. รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2561
          5. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2563
          6. รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ (เหรียญเงิน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2565
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
          1. การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
          2. การวิจัยทางการศึกษา
          3. การวิจัยในชั้นเรียน
          4. สถิติทางการศึกษา
          5. การจัดการเรียนรู้
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
          [1] เมษา นวลศรี. (2556). การประเมินผลการเรียนรู้. คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (268 หน้า)
          [2] เมษา นวลศรี. (2563). การวัดและประเมินผลการเรียนรู้. คณะครุศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (380 หน้า)
          [3] เมษา นวลศรี. (2564). หน่วยที่ 10 การเขียนข้อสอบตามแนวคิดแผนที่โครงสร้าง. ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการวัดและประเมินผลการศึกษา หน่วยที่ 1-15 (หน้า 10:1-10:64). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (64 หน้า)
          [4] เมษา นวลศรี. (2565). การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดสู่การปฏิบัติ. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (422 หน้า)
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
          [1] อุษา คงทอง และ เมษา นวลศรี. (2554). ประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (149 หน้า)  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [2] นิติกร อ่อนโยน และ เมษา นวลศรี. (2554). การศึกษาความต้องการในการเพิ่มสมรรถภาพของครูวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (81 หน้า)  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [3] ฐาปนา จ้อยเจริญ และ เมษา นวลศรี. (2558). การวิเคราะห์สมรรถนะของครูไทยตามกรอบสมรรถนะของครูแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (96 หน้า)   แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [4] จิตตรี พละกุล และ เมษา นวลศรี. (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (91 หน้า)   แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [5] เมษา นวลศรี. (2561). การพัฒนามาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (96 หน้า)   แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [6] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2562). การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู : กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (99 หน้า)  แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [7] วรรณี แกมเกตุ, ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, สิวะโชติ ศรีสุทธิยากร, และ เมษา นวลศรี. (2562). การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 : ช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 [รายงานการวิจัย]. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.). (241 หน้า)  แหล่งทุน : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
          [8] สุภณิดา พัฒธร, พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ, ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์, มนัญญา คำวชิระพิทักษ์, กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, เมษา นวลศรี, วุฒิชัย วิถาทานัง, กุลชาติ พันธุวรกุล, ปัทมาภรณ์ เจริญนนท์, ศิวนนท์ นิลพาณิชย์, และ นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง. (2563). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ : กรณีศึกษาเครื่องดื่มจมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่สวนสองแสน ตำบลทับไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (69 หน้า)  แหล่งทุน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [9] ปุณยนุช นิลแสง, วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, ปวิช เรียงศิริ, กุลชาติ พันธุวรกุล, เมษา นวลศรี, ณัฐสิมา โตขันธ์, คณิต เรืองขจร, เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขา, ทัศพร ชูศักดิ์, และ ชูศักดิ์ ขันธชาติ. (2563). การสำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (247 หน้า)  แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
          [10] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (179 หน้า)  แหล่งทุน : -
          [11] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (138 หน้า)   แหล่งทุน : -
          [12] กุลชาติ พันธุวรกุล และ เมษา นวลศรี. (2564). แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี : การประเมินความต้องการจำเป็นแบบสมบูรณ์ [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (180 หน้า)  แหล่งทุน : -
          [13] กุลชาติ พันธุวรกุล, คันธรส ภาผล, และ เมษา นวลศรี. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [14] กุลชาติ พันธุวรกุล และ เมษา นวลศรี. (2566). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อสมรรถนะครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [15] เมษา นวลศรี และ กุลชาติ พันธุวรกุล. (2566). การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี [รายงานการวิจัย]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   แหล่งทุน : กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
          [16] กุลชาติ พันธุวรกุล, คันธรส ภาผล, และ เมษา นวลศรี. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูปฐมวัยเกี่ยวกับ การจัดประสบการณ์การเล่นลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
          [17] คันธรส ภาผล, กุลชาติ พันธุวรกุล, และ เมษา นวลศรี. (2566). การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเล่นลูสพาร์ทตามแนวคิดการเรียนรู้ที่ใช้บ้านเป็นฐาน (HBL) เพื่อเสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว [รายงานการวิจัย]. ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบลูสพาร์ทที่เสริมสร้าง Soft Skills ของเด็กปฐมวัย จังหวัดสระแก้ว. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.   แหล่งทุน : กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.)
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี. (2562). เด็กปฐมวัยกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล: โอกาสหรือความเสี่ยง. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติม 2. (ตุลาคม ? ธันวาคม): 1 - 23. (TCI Tier 1)
          [2] เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2565). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565. (TCI Tier 1)
          [3] สิริวิมล จินาพุก และ เมษา นวลศรี. (2565). การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้แบบจำลองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง การปรากฏของดวงจันทร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2. (TCI กลุ่มที่ 2)
          [4] เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of Modern Learning Development. ปีที่ 6 ฉบับที่ 6. พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564. (TCI Tier 2)
          [5] เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันสมรรถนะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 49 ฉบับที่ 3. (กรกฎาคม ? กันยายน 2564). (TCI Tier 2)
          [6] เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2564). ความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3. (กันยายน - ธันวาคม 2564). (TCI Tier 1)
          [7] สมฤดี พุทธสม และ เมษา นวลศรี. (2564). การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เสริมด้วยการใช้ผังกราฟิกเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. 7(11). (TCI Tier 2)
          [8] ตะวัน รุ่งแสง และ เมษา นวลศรี. (2564). การพัฒนาความความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง ระบบนิเวศ. Journal of Roi Kaensarn Academi. ปีที่ 6 ฉบับที่ 7. (กรกฎาคม 2564): 47-61 (TCI Tier 2)
          [9] เมธีนี ทาระวัน และ เมษา นวลศรี. (2564). การพัฒนาความสามารถในการสร้างคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและธรณีพิบัติภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. Journal of Roi Kaensarn Academi. ปีที่ 6 ฉบับที่ 6. (มิถุนายน 2564): 20-33. (TCI Tier 2)
          [10] เมษา นวลศรี, กุลชาติ พันธุวรกุล, นริศรา จริยะพันธุ์, นิติกร อ่อนโยน, ศิริขวัญ บุญธรรม, สุชาวดี สมสำราญ และวิษณุ สุทธิวรรณ. (2564). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. Journal of Roi Kaensarn Academi. ปีที่ 6 ฉบับที่ 6. (มิถุนายน 2564): 34 - 51. (TCI Tier 2)
          [11] กุลชาติ พันธุวรกุล, เมษา นวลศรี, วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์, นุชรัฐ บาลลา, เกียรติศักดิ์ รักษาพล และวีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา. (2564). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาบริการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น. ปีที่ 7 ฉบับที่ 4. (เมษายน 2564): 17 - 30. (TCI Tier 2)
          [12] เมษา นวลศรี. (2564). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการวิจัยทางการศึกษาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. (มกราคม - มิถุนายน 2564): 77-94. (TCI Tier 2)
          [13] เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2563). ผลการพัฒนาหลักสูตรบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563): 115 - 127. (TCI Tier 2)
          [14] เมษา นวลศรี และกุลชาติ พันธุวรกุล. (2563). การวิเคราะห์สมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลของครู: กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 14 ฉบับที่ 3. (กันยายน - ธันวาคม 2563) : 115 - 133. (TCI Tier 1)
          [15] กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี. (2562). เด็กปฐมวัยกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล: โอกาสหรือความเสี่ยง. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติม 2. (ตุลาคม - ธันวาคม 2562): 1 - 23. (TCI Tier 1)
          [16] กุลชาติ พันธุวรกุล และเมษา นวลศรี. (2562). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ของนักศึกษาครูตามแนวคิด TPACK. วารสารครุศาสตร์สาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1. (มกราคม ? มิถุนายน): 89 - 112. (TCI Tier 1)
          [17] เมษา นวลศรี. (2562). การวิเคราะห์ความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ปีที่ 47 ฉบับเพิ่มเติม 2. (ตุลาคม - ธันวาคม 2562): 223-243. (TCI Tier 1)
          [18] เมษา นวลศรี. (2562). การวิเคราะห์ความมีจิตอาสาของนักศึกษาครู: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารครุศาสตร์สาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. มิถุนายน -ธันวาคม 2562): 145-166. (TCI Tier 1)
          [19] เมษา นวลศรี และ ยุภาพร นอกเมือง. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูถัมภ์. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 3. (กันยายน-ธันวาคม): 101-112. (TCI Tier 1)
          [20] เมษา นวลศรี. (2562). การพัฒนาเกณฑ์ปกติของมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. (พฤษภาคม-สิงหาคม): 122-135. (TCI Tier 1)
          [21] เมษา นวลศรี. (2561). การพัฒนาและตรวจสอบคุณสมบัติด้านจิตมิติของมาตรวัดความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 12 ฉบับที่ 3. (พฤษภาคม-สิงหาคม): 108 ? 119. (TCI Tier 1)
          [22] เมษา นวลศรี. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบของความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. วันที่ 1มิถุนายน 2561. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (685 - 694).
          [23] รัชดาพร นาแถมพลอย และเมษา นวลศรี. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 29-30 มีนาคม 2661. (1406 -1414).
          [24] ศิริวรรณ สมจิตร และ เมษา นวลศรี. (2561). ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. วันที่ 1 มิถุนายน 2561. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (783 - 791).
          [25] จิตตรี พละกุล และ เมษา นวลศรี. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบพฤติกรรมความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1: 1-22. (TCI Tier 1)
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
          [1] เมษา นวลศรี. (2557). การวิจัยประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ : กรณีศึกษากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. คุณภาพงานวิจัย เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน. งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 5. (น. 40-47). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ระดับชาติ)
          [2] Nuansri, M., Tnandhanakanond, K., & Pasipol, S. (2016). Development of multidimensional construct map of responsible citizenship of lower secondary school students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 537-543. (ระดับนานาชาติ)
          [3] รัชดาพร นาแถมพลอย และ เมษา นวลศรี. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. น้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10. (น. 1406-1414). สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. (ระดับชาติ)
          [4] เมษา นวลศรี. (2561). การวิเคราะห์องค์ประกอบของความมีจิตอาสาของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ. นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. (น. 685-694). วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (ระดับชาติ)
          [5] ศิริวรรณ สมจิตร และ เมษา นวลศรี. (2561). ผลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเกมทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. นวัตกรรมการจัดการ : การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัล. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561. (น. 821-829). วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. (ระดับชาติ)
          [6] ชนิดาภา ยิ่งประยูร, เรขา อรัญวงศ์, และ เมษา นวลศรี. (2565). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เทคนิคกลุ่มสืบค้นร่วมกับแผนผังความคิด. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 15. (น.459-470). บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. (ระดับชาติ)

email
  mesa@vru.ac.th