ข้อมูล

อังคนา กรัณยาธิกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
Angkana Karanyathikul
ประวัติการศึกษา
  ปริญญาตรี
      1. Diploma in Education Taechnology Oregon State University , USA
      2. ค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2532

  บัณฑิตศึกษา
   ปริญญาโท
       - ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   ปริญญาเอก
       - ศษ.ด. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ (AWARDS OF HONOR)
  -
ความเชียวชาญ (FIELDS OF EXPERTISE)
  -
ผลงานทางวิชาการ (ACADEMIC PUBLICATION)
  1) เอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน (TEACHING PUBLICATION)/ตำรา (textbook)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  2) รายงานการวิจัย (RESEARCH REPORT)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง
  3) บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE) / บทความวิชาการ (ACADEMIC ARTICLE)
          [1] กุลชาติ พันธุวรกุล, เมษา นวลศรี, วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์, นุชรัฐ บาลลา, เกียรติศักดิ์ รักษาพล, และ วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา. (2564). การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาบริการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น, 7(4), 17-30. (TCI 2)
  4) รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (PROCEEDING)
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง

email
  ยังไม่มีข้อมูลแสดง